tr

Yeni Nesil
Diplomasi

Kamuoyunun gücüyle etkisi giderek artan sivil toplum örgütlerinin önem kazandığı küresel sistemde, değişen diplomasi anlayışına ayak uydurmak ve bilgiye erişim konusunda dijital dünyanın ve kültürel güç unsurlarının sunduğu sınırsız imkânlardan faydalanmak ülkeler için elzem hâle gelmiştir.

Dünyada sivil toplumun tesirinin artmasıyla birlikte, bugüne kadar yalnızca diplomatlar tarafından icrâ edilen “tek boyutlu” diplomasi faaliyetleri bir değişim sürecinden geçerek “çok katmanlı” ve “çok boyutlu” bir yapıya dönüşmüştür.

Bu itibarla, Türkiye’de “yeni nesil diplomasi” alanındaki boşluğu doldurabilecek yeterli sayıda sivil girişimin bulunmadığı aşikârdır. Diplomasi Vakfı bu bakımdan Türk dış politikasının sivil ve akademik yüzü olma iddiasındadır.

Amaçlarımız

Türkiye’nin diplomasi faaliyetlerini çeşitlendirerek güçlendirmeyi amaçlayan sivil bir aktör olarak çalışmalarını yürütecektir

Türkiye’nin uluslararası arenada bilinirliğini ve gücünü artırma saikiyle hareket eden Diplomasi Vakfı, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi ve ülke tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin değerlerinin markalaşması, dünyadaki ‘Türk’ algısına katkı sağlayacak ve yeni medya platformlarındaki iletişim stratejisiyle Türkiye’nin diplomatik gücünü artıracaktır.

Türkiye’nin yumuşak güç dinamiklerini öne çıkaracak, diaspora diplomasisi ve kültür diplomasisi gibi hususlara öncelik verecek olan vakıf; öğrenciden sanatçıya, çeşitli kurumsal organizasyonlardan uluslararası örgütlere kadar tüm paydaşlara ulaşmak için kültür elçiliği görevini üstlenecektir.

01

Türkiye’nin gayeleri doğrultusunda öncelik arz eden hedef kitlenin belirlenmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması,

02

Düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla sivil toplum ile etkileşime geçilmesi ve Türkiye’nin benimsediği ilkelerin, izlediği politikaların ve ulusal tezlerin güçlendirilmesi,

03

Türk dış politikasının ekonomi, güvenlik, enerji, göç, inanç ve kültür gibi çeşitli boyutları ile ilgili akademik üretim yapılması,

04

Değişen diplomasi anlayışına paralel olarak “çok boyutlu” ve “çok katmanlı” yeni nesil diplomasi anlayışının benimsenmesi,

05

Türkiye ve Türk dünyası başta olmak üzere Türk milletinin her coğrafyada uluslararası meselelerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için bir platform işlevi görmesi,

06

Stratejik iletişim yöntemleri ile yeni medya platformlarının etkili bir şekilde kullanılması olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlerimiz

Türkiye’nin diplomatik etki alanını genişletmek ve uluslararası arenadaki algısını daha iyi bir konuma taşımak için gerekli adımları atacak olan Diplomasi Vakfı, çeşitli etkinlikler düzenleyerek sivil diplomasi alanındaki eksikliği gidermeye çalışacaktır. Söz konusu etkinliklerin planlanması aşamasında, resmi kanallardan ziyade sivil girişim ile ulaşılması elzem olan aktörleri belirleyecek; belirlenen kanaat önderleri ile stratejik etkileşim kanalları oluşturacaktır.

Bu etkinlikler kapsamında; yurt içi ve yurt dışında konferans, sempozyum, lobicilik faaliyetleri, panel, çalıştay, sergiler düzenlenmesi; basılı ve dijital materyallerin yayımlanması öngörülmektedir.

Diplomasi Vakfı bahse konu faaliyetleriyle diplomasi alanında çalışmalar yürüten mevcut kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinden sıyrılarak farklı bir konum kazanmayı hedeflemektedir.

Özellikle kültürel ve akademik diplomasi kanallarını kullanarak uluslararası kamuoyu tabanından gelen söylemlerin toplanması, anlaşılması ve analiz edilmesi üzerinde durulacak; böylece, diplomatik reaksiyonlar verilmesi mümkün hâle gelecektir.

Özetle; Diplomasi Vakfı, Türkiye’nin gerek bölgesinde gerek dünyada lider ülke konumuna getirilmesine önemli katkılar sağlayan ve yeni nesil diplomasi stratejilerini etkili şekilde kullanan bir düşünce kuruluşu olarak sivil toplum örgütleri arasında yerini alacaktır.

  • Hedef kitleye yönelik faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırmalar hazırlayacak,
  • Uluslararası arenada etki yaratabilecek imkân ve kabiliyetlere sahip aktörlerle diplomatik kanalları kullanarak görüşmeler düzenleyecek,
  • Türkiye’nin tanıtımına katkı sunmak, ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ markalarına güç kazandırmak amacıyla; kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini tesis ederek eşgüdümü sağlayacak,
  • Sosyal medyanın günümüzdeki tartışılmaz gücü ve etkisini göz önünde bulundurarak dijital platformlarda faaliyetlerini yürütecek,
  • Türkiye’nin uluslararası kamuoyundaki imajı ile ilgili çalışmalar yapacak,
  • Terörizm, İslâm karşıtlığı, Türk karşıtlığı ve düzensiz göçün yarattığı problemlerle ilgili araştırmalar ölçeğinde Türkiye gündeminde yer tutan sorunlara diplomatik çözüm önerileri getirmeyi amaçlayacak,
  • Çeşitli organizasyonlar düzenleyerek diplomasi alanında yeni fikirlerin üretilmesine ve uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalarda bulunacaktır.

Hedef Kitleye Yönelik Bilimsel Araştırmalar

Dijital Diplomasi Çalışmaları

Kanaat Önderleri ile Görüşmeler

Dijital Yayınlar

Sektörler Arası İş Birliği ve Eşgüdüm

Panel, Konferans, Çalıştay gibi Etkinlikler

Misyon & Vizyon

Diplomasi Vakfı, “Türkiye’nin marka değeri” kavramını değil, “Türkiye değerlerinin markalaşması” kavramına yoğunlaşır. Diplomatik mücadele alanında sivil bir aktör olarak ortaya çıkan vakfımız, bu alanda bir ekol olma iddiasındadır. Türkiye’nin tezlerinin çerçevelendirilmesi, argümanlarının güçlendirilmesi, değerlerinin ön plana çıkarılması ve sivil toplumun çok katmanlı unsurlarının birer diplomatik aktöre dönüşmesi amaçlarımız arasındadır.
Diplomasi Vakfı, küresel güç olma iddiasındaki ülkelerde yer alan sivil diplomatik platformların Türkiye’de de var olmasını amaçlayan bir düşünce kuruluşudur.

Vakıf, Türkiye’nin uluslararası yüzünü oluşturan tüm kültürel, toplumsal, ekonomik, politik ve entelektüel alanlarını kuşatmayı hedefler.

Diplomasi Vakfı dünya sistemini küresel düşünüp Türkçe okuyan, uluslararası platformlarda Türk milletinin hak ve çıkarlarını sivil bir aktör olarak savunan bir inisiyatiftir.

DV, Türkiye’nin diplomatik kapasitesini artırmayı hedefleyen sivil bir oluşumdur.

Yeni Nesil
Diplomasi Nedir?

DİPLOMASİ, DAHA SİVİL VE DEMOKRATİK BİR YAPIYA KAVUŞUYOR.

Yeni diplomasi anlayışıyla birlikte diplomatik sürece özel sektör, iş insanları, akademisyenler, düşünce kuruluşları, medya mensupları dâhil olmuş; diplomasi daha sivil ve demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Kuşkusuz bu değişimler, diplomasinin dilinde, üslûbunda, yönteminde ve araçlarında önemli etkiler yaratmıştır. İletişim, bilişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni ilişki biçimi ve iletişim kanalları, diplomasinin hızla sanal ortama aktarılmasını sağlamış; ağ diplomasisi, e-diplomasi, sosyal medya diplomasisi gibi kavramları öne çıkarmış ve diplomasi kanallarının çeşitlendiği bir dönem başlamıştır.

Online iletişimin giderek arttığı bu dönemde, dijital mecralar uluslararası ilişkilerde ve uluslararası kamuoyuna yönelik mesajların yayılmasında önemli hâle gelmiştir. Bu bağlamda, yeni nesil diplomasi; devlet ve sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kamuoyuyla dijital araçlar kullanarak iletişime geçtiği ve onlara bilgi aktardığı interaktif bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dış politikayı tamamlayıcı ve destekleyici bir işlev gören bu anlayış; ulusal strateji ve mesajların yeni medyada var olmasını ve görünür hâle gelmesini sağlamaktadır.

Dijital Platformlar
Sosyal Medya Mecraları
Yeni İletişim Teknolojileri
Düşünce Kuruluşları ve STK'lar
Vatandaş Diplomasisi
Akademik Mecralar